English    |   Liên hệ
Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 22/8/2014 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo duch và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Số ký hiệu văn bản 01/CTr-UBND
Ngày ban hành 26/08/2014
Ngày hiệu lực 22/08/2014
Trích yếu nội dung Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 22/8/2014 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo duch và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01_CTr_UBND.pdf
Văn Bản Mới