Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Ý Yên phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 199

Mới đây, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến -  Chủ tịch UBND huyện Ý Yên vừa ký, ban hành kế hoạch số 39/KH-UBND phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) năm 2023”. Phong trào được triển khai tới tất cả các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cùng các địa phương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong toàn huyện.

anh tin bai

Thông qua phong trào, tiếp tục tạo động lực trong công tác CCHC, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chỉ số CCHC huyện Ý Yên năm 2023, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua. Qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, tạo sực lan tỏa trong toàn huyện.

anh tin bai

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong qúa trình triển khai phong trào thi đua, các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở tất cả các lĩnh vực tiếp tục thi đua thực hiện đổi mới trong công tác CCHC, tạo chuyển biến trong giải quyết Thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung xây dựng Chính quyền số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, áp dụng rộng rãi các hình thức thanh toán trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tổ chức thi đua trong việc nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết TTHC ở các cơ quan Nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chỉ số CCHC của huyện, sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Ngoài ra, nội dung phát động phong trào cũng hướng tới việc triển khai huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân. Đặt mục tiêu trong năm 2023 thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội; đảm bảo QPAN và trật tự an toàn xã hội.

anh tin bai

Căn cứ vào kế hoạch phát động đã được triển khai, UBND huyện yêu cầu phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC phải được triển khai thường xuyên, rộng khắp, phát huy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân; xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác CCHC Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, phải gắn việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đau với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, nâng cao chất lượng của phong trào” Cán bộ, công chức, viên chức huyện Ý Yên thi đua thực viện văn hóa công sở” cũng như các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác CCHC và các phong trào thi đua khác. Ngoài ra, để thúc đẩy và tạo động lực cho phong trào, việc bình xét thi đua, khen thưởng cũng cần phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích của các tập thể và cá nhân. Khen thưởng phải gắn với kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm.

anh tin bai

Huyện Ý Yên phấn đấu trong năm 2023 có 100% các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và địa phương ở cơ sở sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành, được kết nối qua các trục liên thông từ TW. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện qua hình thức điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật), thường xuyên phát hành văn bản có sử dụng chữ ký số. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tối thiếu 95% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn. 70% TTHC có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 và được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 70%. Có ít nhất 50% TTHC liên quan đến tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 25% trở lên. Đối với cấp huyện, từ 1/1/2023, toàn bộ kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết phải được số hóa; ở cấp xã là từ ngày 1/6/2023. Tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cũng như cảu cấp xã được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế liên thông; thường xuyên rà soát, cập nhật, niêm yết công khai theo quy định.

anh tin bai

Mọi cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC KHÔNG PHẢI cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan NN kết nối, chia sẻ. Phấn đấu tối thiểu 10% số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. 100% cơ quan hành chính từ huyện đến địa phương thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện TTHC. Huyện Ý Yên phấn đấu tiếp tục tạo nên bước đột phá thực sự trong công tác CCHC, nâng cao thứ tự xếp hạng lên top đầu trong toàn tỉnh.

(T/h: HG)

Chung nhan Tin Nhiem Mang