Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 383
  • Trong tuần: 4,767
  • Tất cả: 13,421,111
Lượt xem: 972

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của sở Kế hoạch và Đầu tư

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực đầu tư trong nước

 

 

 

1

Thủ tục thẩm định đề xuất dự án thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quyết chủ trương đầu tư (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

x

 

2

Thủ tục thẩm định đề xuất dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

x

 

3

Thủ tục thẩm định đề xuất dự án thuộc Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

x

 

4

Thủ tục thẩm định đề xuất dự án điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

x

 

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

x

 

7

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

8

Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

x

x

 

9

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

x

 

10

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

x

x

 

11

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

x

x

 

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

x

x

 

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

x

x

 

14

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

15

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

16

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

17

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

x

x

 

18

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

x

x

 

19

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

x

x

 

20

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

x

x

 

21

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

x

x

 

22

Thủ tục bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

x

x

 

II

Lĩnh vực đầu tư nước ngoài

 

 

 

23

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

x

 

24

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

x

 

25

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

26

Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

x

x

 

27

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

x

 

28

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

x

x

 

29

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

x

x

 

30

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

x

x

 

31

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

x

x

 

32

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

33

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

34

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

x

 

35

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

x

x

 

36

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

x

x

 

37

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

x

x

 

38

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

x

 

39

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

x

 

40

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

x

x

 

41

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

x

x

 

42

Thủ tục bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

x

x

 

43

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

x

x

 

III

Đầu tư bằng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)

 

 

 

44

Thủ tục tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

x

x

 

45

Thủ tục tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

x

x

 

46

Thủ tục tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

x

x

 

47

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

x

x

 

IV

Đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của các nhà tài trợ

 

 

 

48

Thủ tục thẩm định văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

x

x

 

49

Thủ tục thẩm định văn kiện chương trình, dự án ô thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

x

x

 

50

Thủ tục thẩm định văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

x

x

 

51

Thủ tục thẩm định văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

x

x

 

52

Thủ tục thẩm định văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

x

x

 

53

Thủ tục thẩm định văn kiện chương trình, dự án ô thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

x

x

 

V

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh

 

 

 

54

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

55

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

56

Thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

 

57

 Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

 

x

 

58

 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

x

 

59

Thủ tục thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

 

x

 

60

Thủ tục thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

61

Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

 

x

 

62

Thủ tục chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

 

x

 

63

Thủ tục tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

 

x

 

64

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

 

x

 

65

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

 

x

 

66

Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

 

x

 

67

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

x

 

68

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

 

69

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 

x

 

70

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

x

 

71

Thủ tục thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

x

 

72

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

 

x

 

73

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

x

 

74

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

x

 

75

Thủ tục hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

 

VI

Lĩnh vực doanh nghiệp xã hội

 

 

 

76

Thủ tục Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 

x

 

77

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 

x

 

78

Thủ tục Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 

x

 

79

Thủ tục Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

x

 

 

80

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

x

 

 

VII

Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

81

Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã

 

x

 

82

Thủ tục Đăng ký kinh doanh liên hợp tác xã

 

x

 

83

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

 

x

 

84

Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã

x

x