Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 394
  • Trong tuần: 4,778
  • Tất cả: 13,421,122
Lượt xem: 810

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của sở Nội vụ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực Xây dựng chính quyền

1

Thủ tục Hiệp y bổ nhiệm chuyển xếp lươngcán bộ công chức xã, phường, thị trấn thay đổi chức vụ, chức danh.

x

x

 

2

Thủ tục Hiệp y chuyến xếp lương, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khi có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn theo quy định được cấp có thảm quyền quyết định cử đi đào tạo

x

x

 

II

Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng

3

Thủ tục Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học theo quy định

x

 

 

4

Thủ tuc Trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền cử đi học sau đại học hưởng chế độ theo quyết định 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh

x

 

 

III

Lĩnh vực Tôn giáo 

5

Thủ tuc Công nhận tổ chức Tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

x

 

 

6

Thủ tục Chấp thuận thành lập, chia tách, sát nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

x

 

 

7

Thủ tục Cấp đăng ký của Hội đoàn Tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một tỉnh.

x

 

 

8

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một tỉnh.

x

 

 

9

Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp những người chuyên hoạt động tôn giáo theo thẩm quyền UBND tỉnh.

x

 

 

10

Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người được đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

x

 

 

11

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành theo thẩm quyền UBND tỉnh.

x

 

 

12

Thủ tục Đăng ký người đi học ở nước ngoài về được đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

x

 

 

13

Thủ tục Chấp thuận hoạt đông tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

x

 

 

14

Thủ tục Chấp thuận Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp quy định tại điều 27,28 của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

x

 

 

15

Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ, sửa đổi của tổ chức tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

x

 

 

16

Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

 

17

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện.

x

 

 

18

Thủ tục Chấp thuận việc sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam của người nước ngoài.

x

 

 

19

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

x