Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 278
  • Trong tuần: 4,662
  • Tất cả: 13,421,006
Lượt xem: 910

Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của sở Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Tiếp nhận HS

Trả kết quả

Ghi chú

I

Lĩnh vực Quản lý Giá 

Các TTHC trong bảng danh mục này cũng được thực hiện bằng phương thức tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại cơ quan

1

Thủ tục thẩm định giá tài sản mua sắm từ nguồn vốn NSNN.

x

x

2

Thủ tục Hiệp thương giá do bên mua đề nghị; Hiệp thương giá do bên bán đề nghị; Hiệp thương giá theo đề nghị cả hai bên mua và bên bán (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

x

x

3

Thủ tục thẩm định phương án giá, Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.

x

x

4

Thủ tục kê khai giá hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ.

x

x

III

Lĩnh vực Tài chính Đầu tư 

5

Thủ tục cấp mã số Đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

x

x

6

Thủ tục cấp mã số Đầu tư xây dựng cơ bản dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư.

x

x

7

Thủ tục cấp mã số Đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án thực hiện đầu tư.

x

x

IV

Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp 

8

Thủ tục cấp bổ sung vốn kinh doanh.

x

x

9

Thủ tục hỗ trợ ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp.

x

x

10

Thủ tục kiểm tra báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp.

x

x

11

Thủ tục miễn giảm thuỷ lợi phí.

x

x

12

Thủ tục đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.

x

x

13

Thủ tục hỗ trợ tiền thuê đất, giao đất đối với dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 24/2011/QĐ -UBND ngày 07/10/2011

x

x

14

Thủ tục hỗ trợ lãi suất đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 24/2011/QĐ -UBND ngày 07/10/2011

x

x

 

15

Thủ tục hoàn trả vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào khu vực đối với dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 24/2011/QĐ -UBND ngày 07/10/2011

x

x

 

16

Thủ tục hỗ trợ đào tạo đối với dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Quyết định số 24/2011/QĐ -UBND ngày 07/10/2011

x

x

 

17

Thủ tục hỗ trợ tiền quảng cáo dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định

x

x

 

18

Thủ tục hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

x

x

 

19

Thủ tục hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

x

x

 

20

Thủ tục hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

x

x

 

21

Thủ tục hỗ trợ đào tạo lao động đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

x

x

 

22

Thủ tục hỗ trợ tiền quảng cáo đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định.

x

x

 

23

Thủ tục hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

x

x