Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 377
  • Trong tuần: 4,761
  • Tất cả: 13,421,105
Lượt xem: 4147

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 5-5-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 79/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung thông báo như sau:

Ngày 4-5-2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành chức năng. Tại điểm cầu các huyện, thành phố tham dự hội nghị có bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng, ban liên quan. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhằm chia sẽ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đây là một chủ trương chính sách lớn, nhân văn của Đảng

và Nhà nước, với diện đối tượng rộng, lớn nhất từ trước tới nay. Để triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy ra trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả của chính sách; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. Chỉ đạo đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm và đúng Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg đảm bảo công khai minh bạch, kịp thời, chính xác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, trình tự thủ tục theo quy định đến từng thôn, xóm, tổ dân phố và toàn thể nhân dân để người dân biết, tham gia thụ hưởng chính sách (nếu thuộc đối tượng được hỗ trợ) và tham gia giám sát.

2. Sở LĐ-TB và XH, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn giải đáp cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị ngành dọc cấp dưới triển khai thực hiện trình tự thủ tục hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phu và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND cấp huyện, xã.

3. Rà soát, phân loại kỹ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, đảm bảo chính xác, không trùng lắp đối tượng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng các nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thực hiện ngay việc rà soát, đối chiếu, thẩm định, trình UBND tỉnh (qua Sở LĐ-TB và XH), hoàn thành trước ngày 10-5-2020.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thực hiện công khai minh bạch với sự tham gia giám sát của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân ngay từ đầu.

5. Sở LĐ-TB và XH, Sở Tài chính, các ngành có liên quan, các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; không để xảy ra trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm đề xuất chuyển cơ quan thanh tra, điều tra xử lý theo đúng quy định.

6. Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thành phố về nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ. Căn cứ các quy định hiện hành tham mưu về trình tự thủ tục quản lý điều hành ngân sách để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ.

7. Về trình tự thủ tục: Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ, trực tiếp ký tờ trình đề nghị hỗ trợ (gồm danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ) gửi UBND tỉnh (qua Sở LĐ-TB và XH, Sở Tài chính); Giám đốc Sở LĐ-TB và XH trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ; Giám đốc Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định kinh phí hỗ trợ.

8. Chế độ báo cáo:

- Trước 16h00, hàng ngày, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng LĐ-TB và XH báo cáo tiến độ thực hiện, các khó khăn vướng mắc gửi Sở LĐ-TB và XH tổng hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mức theo chức năng nhiệm vụ.

- Trước 16h00, thứ tư hàng tuần, UBND các huyện, thành phố  báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc gửi UBND tỉnh (qua Sở LĐ-TB và XH, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh).

- Sở LĐ-TB và XH, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước 16h00, thứ năm hàng tuần.

Căn cứ nội dung Thông báo này, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.