Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 815
  • Trong tuần: 10,427
  • Tất cả: 1,845,284

Thông tin báo chí viết về Nam Định ngày 03/8/2021

I. Thời sự - Chính trị

1. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(Mattran.org.vn 02/8, Lam Hồng)

 

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn.

 

Hàng năm, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND, quy định của UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân. Từ đó làm cho nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước để thực hiện, đồng thời giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách ngay tại địa phương.

 

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp với chính quyền tổ chức 91 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và trên 6.000 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp. Thông qua các hội nghị tiếp xúc, nhân dân đã được các đại biểu thông tin kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước; giới thiệu các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách mới mà Quốc hội, HĐND đã thông qua; đồng thời tạo diễn đàn dân chủ để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chính kiến của mình với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

 

Sau mỗi kỳ tiếp xúc, MTTQ đều tập hợp, tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý tháo gỡ các vướng mắc mà nhân dân kiến nghị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ Mặt trận tham gia bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt QCDC ở cơ sở, triển khai thực hiện các nội dung QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chính sách an sinh xã hội như: Tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là trong công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và giám sát việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch…

 

Nhiều xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã phát huy quyền làm chủ, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, làm giàu chính đáng, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, những nội dung công khai theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Việc xây dựng hương ước, quy ước, làng, thôn, khu phố văn hóa, bình xét hộ gia đình văn hóa, quy định mức đóng góp xây dựng, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của xã, phường, thị trấn... đều được đưa ra lấy ý kiến để nhân dân bàn, quyết định. MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác mặt trận, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Năm 2020, toàn tỉnh đã kiện toàn 226/226 Ban thanh tra nhân dân, 3.344 tổ hòa giải ở cơ sở, thành lập 222/226 Ban giám sát đầu tư cộng đồng, đã giám sát 351 chương trình có vốn đầu tư của nhân dân.

 

Ngoài ra, MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp của nhân dân và các tổ chức trong xây dựng NTM; phối hợp giám sát thực hiện tiêu chí số 17 “Môi trường và an toàn thực phẩm” trong bộ tiêu chí xây dựng NTM; giám sát tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; giám sát công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo MTTQ cấp huyện, cấp xã; phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm, Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và QCDC ở cơ sở; phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội Luật gia tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Tiếp công dân tại một số xã của huyện Nam Trực...

 

MTTQ cấp huyện, cấp xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành LĐ-TB và XH và các cơ quan liên quan thành lập 245 đoàn giám sát, tổ chức 1.660 cuộc giám sát việc rà soát, thống kê, công khai niêm yết danh sách và chi trả chế độ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức triển khai việc giám sát và phản biện xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh chương trình ký kết giám sát thực hiện pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp của 4 ngành (Hội Nông dân, MTTQ, Sở NN và PTNT, Sở Công Thương). Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát chế độ bảo hiểm đối với cán bộ nữ xã, phường, thị trấn; giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11 về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; việc quản lý, điều hành các nguồn vốn từ Ngân hàng cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất; các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

 

Liên đoàn lao động tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại 7 doanh nghiệp trên địa bàn. Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát công tác đảm bảo môi trường tại một số công ty TNHH đóng tàu huyện Xuân Trường; giám sát doanh nghiệp cựu chiến binh huyện Ý Yên thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường. Tỉnh Đoàn Thanh niên giám sát nguồn vốn vay hỗ trợ cho thanh niên sản xuất, kinh doanh, công tác quy hoạch cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện... Qua giám sát đã góp phần làm cho việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ngày càng thực chất.

 

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. http://mattran.org.vn/giam-sat-phan-bien-xa-hoi/mat-tran-to-quoc-cac-cap-tinh-nam-dinh-tham-gia-giam-sat-viec-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-38996.html

2. Nam Định có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

(Vietnamhoinhap.vn 02/8, Tuyết Trần)

 

Ông Trần Minh Hoan, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định.

 

Ngày 2/8, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về công tác cán bộ.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1618/QĐ-UBND, ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Minh Hoan, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 1/8/2021; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Minh Hoan trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực cố gắng, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành, phát huy truyền thống đoàn kết trong cơ quan, xây dựng Sở Khoa học và Công nghệ, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh ngày càng phát triển.

 

Cùng ngày, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức công bố Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa  học và Công nghệ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh từ ngày 1/8/2021.

https://vietnamhoinhap.vn/article/nam-dinh-co-tan-giam-doc-so-khoa-hoc-va-cong-nghe---n-41550

II. Thông tin về dịch Covid-19

1. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn

(Baochinhphu.vn 02/8)

 

Tỉnh Nam Định đã tập trung cao độ triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Đồng thời, tỉnh Nam Định đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định vừa được tổ chức, sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã thảo luận và thống nhất như sau:

 

Thứ nhất, về công tác phòng chống dịch COVID-19: Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của tỉnh, nhất là UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, đã tập trung cao độ triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Đồng thời, tỉnh Nam Định đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các ban, bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

 

Thường xuyên cập nhật những chỉ đạo, hướng dẫn mới để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình của tỉnh; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; chủ động rà soát, cập nhật, xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị, kể cả các phương án dịch bệnh diễn biến xấu để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Các huyện, thành phố phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế Nam Định và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt người từ tỉnh ngoài về địa bàn tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đón người dân Nam Định ở trong và ngoài nước, nhất là từ vùng có dịch, trở về địa phương an toàn, đúng quy định, sớm ổn định cuộc sống, kiên quyết không để nguồn lây dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh.

 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, nhất là đối với các nơi có nguy cơ cao; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

 

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động lực lượng ở cơ sở tiếp tục quản lý chặt chẽ nhân khẩu; củng cố và phát huy các tổ COVID-19 cộng đồng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo cam kết đã ký, kiên quyết không để dịch lây lan trong cộng đồng.

 

Tổ chức tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 nhanh, an toàn, hiệu quả, đúng quy định, không để vaccine hết hạn.

 

Về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn, tỉnh Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để người dân biết, sớm tham gia thụ hưởng chính sách.

 

Khẩn trương rà soát đối tượng, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách phê duyệt theo quy định; đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Chỉ đạo Sở Y tế và các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các đối tượng thuộc diện tiêm vaccine theo quy định, phân bổ vaccine theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng đối tượng. Tiếp tục triển khai kế hoạch, phương án và chuẩn bị các điều kiện triển khai tiêm vaccine trên diện rộng theo kế hoạch chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19.

 

Giao các huyện ủy, thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh,...

 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại các địa phương ngay từ đầu, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

 

Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch và việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng ở địa phương mình phụ trách, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

http://baochinhphu.vn/suc-khoe/siet-chat-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-kip-thoi-ho-tro-nguoi-dan-dn-gap-kho-khan/440889.vgp

III. Kinh tế

1. Nam Định: Giao Thủy hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư về địa bàn

(Thitruongvietnam.vn 03/8, Thanh Thúy)

 

Theo ông Nguyễn Văn Đỗ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Giao Thủy, để các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuận lợi, tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huyện đã chỉ đạo vận động thành lập Hội Doanh nghiệp huyện vào tháng 12-2020.

 

Sau khi thành lập cả 83 doanh nghiệp thành viên Hội đã được tạo nhiều thuận lợi kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong tháng 4-2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp tạo cơ hội cho doanh nghiệp kiến nghị trực tiếp và được các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các ngành chức năng giải đáp chỉ đạo hướng tháo gỡ 31 trường hợp vướng mắc đang gặp phải, bao gồm: tiếp cận mặt bằng sạch để đầu tư nhà xưởng; thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, phát triển sản xuất; gỡ khó trong thế chấp, tín chấp vay vốn ngân hàng; giải pháp thu hút người lao động trong điều kiện thiếu nhân lực có trình độ, tay nghề tại chỗ...

 

Đại diện nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) Thịnh Lâm cho biết: “Kể từ khi tiếp cận, triển khai đến lúc hoàn tất thi công hạ tầng CCN, nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn về hoàn tất thủ tục, vướng mắc, thay đổi đơn vị thi công phải hoãn, giãn tiến độ đầu tư. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, tích cực của các cấp chính quyền, ngành chức năng huyện Giao Thủy, chúng tôi đã khắc phục được khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm uy tín, năng lực thu hút và kịp thời cung ứng hạ tầng cho nhà đầu tư thứ cấp vào khai thác phục vụ sản xuất, kinh doanh”.

 

Ngoài ra thời gian gần đây huyện Giao Thủy còn quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động thông suốt. Trong đó, để hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiệt hại do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, huyện tăng cường xúc tiến thương mại, thông tin kịp thời giá cả, nhu cầu thị trường giúp các doanh nghiệp nắm bắt để tổ chức sản xuất. Tăng cường hoạt động khuyến công, khuyến khích phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao và phục vụ nông nghiệp; phát triển công nghiệp với nhiều loại hình; phát triển tiểu thủ công nghiệp, nghề thủ công, công nghiệp khai thác, chế biến.

 

Huyện đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết, gắn với xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực, ngành nghề nông thôn có thế mạnh của địa phương, phát triển thành các sản phẩm OCOP. Huyện đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết cho các doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Đáng kể, thay vì chờ đợi doanh nghiệp tìm về tiếp cận, huyện đã tăng cường các giải pháp mang tính chủ động hỗ trợ, phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp.

 

Trong đó, huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch. Tập trung cao cho công tác rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch các ngành kinh tế định hướng đến năm 2030 theo hướng ưu tiên các ngành có lợi thế về nguyên liệu, khả năng cạnh tranh, thu hút nhiều lao động như: dệt may, nghề chế biến sản phẩm địa phương. Song song với lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện đã quy hoạch các khu, CCN và các điểm sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ.

 

Đồng chí Cao Thành Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: “Việc thực hiện các quy hoạch xây dựng liên quan đảm bảo bám sát tiêu chí chủ động điều kiện tốt nhất về cơ sở, hạ tầng, phục vụ thuận lợi cho thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chẳng hạn, đến kỳ quy hoạch mới, tại thị trấn Quất Lâm, huyện sẽ quy hoạch lại với quy mô 3 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Quất Lâm và 2 xã liền kề để xây dựng, phát triển thành khu đô thị mới. Việc quy hoạch mới đô thị, thị trấn, huyện dự kiến quy hoạch khu đô thị Đại Đồng tại khu trung tâm Đại Đồng, xã Hồng Thuận theo hướng hội tụ khai thác lợi thế cụm Ba Lạt; quy hoạch lại phân khu 10 xã, thị trấn để phát huy lợi thế tuyến đường bộ ven biển chạy qua địa bàn huyện đang được đầu tư”. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tham mưu xây dựng quy hoạch liên vùng huyện Giao Thủy - Hải Hậu đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Tập trung xây dựng quy hoạch phát triển các khu, CCN; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, toàn huyện thu hút được 18 dự án đầu tư mới; trong đó có 16 dự án đầu tư trong nước, 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 

Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài là 413 tỷ đồng, vốn đầu tư của doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là 1.256 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm liên tục tăng, góp phần giải quyết nhiều việc làm, tăng thu ngân sách địa phương, tăng thu nhập của người dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của huyện. Ngay sau khi dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh được triển khai thi công, giúp địa phương phá được thế “cụt” về giao thông, huyện đã chủ động tuyên truyền, quảng bá về lợi thế tuyến đường đem lại cũng như các tiềm năng có thể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nội dung truyền thông chú trọng tuyên truyền về lợi thế bố trí nhiều quỹ đất rộng phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp của địa phương.

 

Đáng chú ý, huyện có thể bố trí quỹ đất xây dựng khu công nghiệp quy mô lên đến 300ha và dự kiến bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Hải Long quy mô khoảng 1.100ha. Nhờ đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiếp cận, xúc tiến đầu tư, ngay từ khi khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh đến nay, đã có hơn 30 nhà đầu tư về tìm hiểu, xem xét, nghiên cứu cơ hội đầu tư. Đáng kể, các Tập đoàn lớn như FLC, SunGroup, VinGroup đã chủ động tiếp cận, xúc tiến và có phương án dự định triển khai đầu tư tại địa bàn huyện. Ngay trong quý II-2021, trên địa bàn huyện có thêm 5 nhà máy đã và đang hoàn tất đầu tư hạ tầng, đi vào sản xuất, kinh doanh, dự kiến thu hút thêm khoảng 8.000 lao động.

 

Sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn của huyện, các doanh nghiệp đang đứng chân tại địa bàn đã nỗ lực khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động. Năm 2020 và 7 tháng đầu năm 2021 các doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, sản xuất huyện đề ra. Thời gian tới, căn cứ vào đề xuất của các doanh nghiệp, cộng với quy hoạch của huyện đã được phê duyệt, huyện sẽ tập trung xây dựng quy trình quản lý quy hoạch. Đồng thời, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, cùng các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục để các cấp chính quyền, ngành chức năng phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư. Huyện cũng cam kết thực hiện hiệu quả công tác giải phóng, cung ứng mặt bằng cho các nhà đầu tư; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

https://thitruongvietnam.vn/van-hoa--xa-hoi/nam-dinh-giao-thuy-ho-tro-cac-doanh-nghiep-dau-tu-ve-dia-ban-140692.html

IV. Văn hóa - Xã hội

1. 21 tỉnh, thành phố có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất

(Hanoimoi.com.vn 03/8, Xuân Lộc; Hà Nội mới 03/8, tr6)

 

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 2-8-2021 về danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, nhóm 1 có tỷ lệ giới tính khi sinh lớn hơn 112 bé trai/100 bé gái, gồm 21 tỉnh, thành phố: Sơn La, Hưng Yên, Bắc Ninh, Kiên Giang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nghệ An, Hải Dương, Ninh Bình, Lào Cai, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Lai Châu, Trà Vinh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Hòa Bình. Đây cũng là nhóm có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất, đơn cử như tỉnh Sơn La là 118,2 bé trai/100 bé gái; tỉnh Hưng Yên 118,1 bé trai/100 bé gái; tỉnh Bắc Ninh 117,7 bé trai/100 bé gái, Hà Nội 113 bé trai/100 bé gái…

 

Nhóm 2 có tỷ số giới tính khi sinh 109-112 bé trai/100 bé gái, gồm 18 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bình Phước, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Phú Thọ, Cao Bằng, Hà Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Bến Tre, Bình Thuận, Quảng Trị, Bình Định, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Khánh Hòa, Đắk Lắk.

 

Nhóm 3 có tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái, gồm 24 tỉnh, thành phố: An Giang, Yên Bái, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Phú Yên, Tây Ninh, Hậu Giang, Ninh Thuận, Quảng Nam, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Điện Biên, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau, Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp.

 

Bộ Y tế yêu cầu, các tỉnh, thành phố căn cứ vào danh sách đã được phê duyệt tại quyết định này để xây dựng kế hoạch thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025. http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-song/1007794/21-tinh-thanh-pho-co-ty-le-mat-can-bang-gioi-tinh-cao-nhat

V. Pháp luật - An ninh – Quốc phòng

1. Nam Định: Thi hành cưỡng chế đối với gia đình ông Nguyễn Văn Tình

(Phapluatplus.vn 02/8)

 

UBND huyện Ý Yên đã thi hành cưỡng chế đối với gia đình ông Nguyễn Văn Tình tại mảnh đất mà gia đình ông đang sinh sống.

 

Liên quan đến vụ việc một gia đình chính sách ở Ý Yên, Nam Định cầu cứu trước nguy cơ bị đuổi ra đường, sáng 2/8, UBND huyện Ý Yên đã thi hành cưỡng chế đối với gia đình ông Nguyễn Văn Tình tại mảnh đất mà gia đình ông đang sinh sống.

 

Quyết định cưỡng chế này được thực hiện đúng thời điểm tỉnh Nam Định đang cùng cả nước gồng mình chống dịch khiến dư luận bất bình, trong khi vụ việc còn chưa được giải quyết triệt để thì nhiều người đặt câu hỏi liệu gia đình ông Tình sẽ đi đâu trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp nơi như hiện tại?

 

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, gia đình ông Nguyễn Văn Tình là gia đình có công với cách mạng, ông Tình là con của liệt sĩ Nguyễn Văn Vang, lại không có đất sinh sống nên trước đây, vào năm 1997, ông được UBND xã Yên Bằng tạo điều kiện cho thuê mảnh đất tại thôn Nhất, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, diện tích là 397,2m2, với thời hạn từ năm 1997 đến năm 2013. Ngoài diện tích đất này ra, hiện tại gia đình ông Tình không sở hữu tài sản đất đai nào khác.

 

Năm 2004, ông Tình làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với mảnh đất này nhưng không được giải quyết, vợ chồng ông sinh sống, canh tác trên mảnh đất này ổn định cho đến năm 2012 thì ông được UBND xã Yên Bằng mời lên làm việc và yêu cầu trả lại phần đất thuê này với lý do hợp đồng thuê đất sai về thời hạn và đã thuộc sở hữu của người khác.

 

Ông Tình cho rằng ông là người trực tiếp sinh sống, sử dụng mảnh đất này suốt 25 năm qua, ông lại là gia đình chính sách, già yếu, không có đất sinh sống, nên nếu cấp đất hay bán đất thì phải ưu tiên cấp đất, bán đất cho ông.

 

Liên quan vụ việc ông Nguyễn Văn Tình, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Yên Bằng cho biết, "xã đã từng khởi kiện ra TAND huyện Ý Yên để đòi đất nhưng cho tới phiên toà phúc thẩm tại TAND tỉnh Nam Định thì UBND xã đã xin rút đơn khởi kiện để phía UBND huyện Ý Yên giải quyết theo quy định về đất đai”.

 

Về phía UBND huyện Ý Yên, ông Nguyễn Văn Đức - Chánh Văn phòng UBND huyện Ý Yên cho biết, “phía UBND huyện đã có quyết định cưỡng chế, xã sẽ cùng phối hợp, do dịch Covid-19 nên chúng tôi sẽ xếp lịch cho lãnh đạo uỷ ban huyện tiếp báo chí sau”.

 

Nhiều năm qua, gia đình Ông Tình đã làm đơn kêu cứu tới cấp huyện, cấp tỉnh nhưng vẫn không được giải quyết triệt để. Tháng 7 là tháng cả nước tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đất nước lại đang phải gồng mình chống dịch, thì UBND huyện Ý Yên lại đi cưỡng chế đối với gia đình chính sách Nguyễn Văn Tình, điều này liệu đã phù hợp với quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 hay chưa? Đề nghị phía UBND huyện Ý Yên sớm có câu trả lời thoả đáng đến người dân.

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nam-dinh-thi-hanh-cuong-che-doi-voi-gia-dinh-ong-nguyen-van-tinh-d162279.html

VI. Điểm tin đã đưa

1. Công ty Cổ phần may Sông Hồng bị phạt 250 triệu đồng hành chính về thuế

(Ngaymoionline.com.vn 02/8, Trường Sang)

 

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Nam Định vừa có quyết định xử phạt 250 triệt Công ty Cổ phần may Sông Hồng về hành vi vi phạm hình chính về thuế. Theo đó, Công ty Cổ phần may Sông Hồng bị phạt 20% tiền tính trên số thuế khai thiếu, theo quy định tại điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 và điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tiền chậm nộp trên số tiền thuế khai thiếu theo quy định tại khoản 2, điều 59 Luật quản lý thuế.

https://ngaymoionline.com.vn/cong-ty-co-phan-may-song-hong-bi-phat-250-trieu-dong-hanh-chinh-ve-thue-26028.html

2. Nén đau thương cùng đồng đội chống dịch Covid-19

(Nhandan.vn 02/8, Quốc Tuấn)

 

Đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Sốp Cộp (Sơn La) nhận được tin từ gia đình bố đẻ ở Nam Định mất, đại úy biên phòng Vũ Công Lựu đã nén đau thương ở lại cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

https://nhandan.vn/nhan-ai/nen-dau-thong-cung-dong-doi-chong-dich-covid-19-657969/

3. Tiêu hủy gần nửa tấn thực phẩm nội tạng động vật, hải sản tươi sống không rõ nguồn gốc

(Baovephapluat.vn 03/8, Hữu Hoa)

 

Quản lý thị trường và Công an tỉnh Nam Định vừa tiến hành tiêu hủy gần 500kg thực phẩm gồm nội tạng động vật và hải sản tươi sống không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 1 đã tiến hành tiêu hủy bằng biện pháp xé bao bì, rắc vôi bột, cho xe ủi cán nát và đào hố chôn.

https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/tieu-huy-gan-nua-tan-thuc-pham-noi-tang-dong-vat-hai-san-tuoi-song-khong-ro-nguon-goc-109932.html