Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 182
  • Tất cả: 135,869
Khởi sắc nông thôn mới Nghĩa Hưng

Khi “Ý Đảng - lòng dân” đồng thuận

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy, chính quyền huyện Nghĩa Hưng có sự quyết liệt và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như vận động, tổ chức cho nhân dân trong huyện thực hiện chủ trương lớn và quan trọng này, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc một cách tích cực, hiệu quả. Xác định mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2017 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 20-4-2016 về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 6-2-2017 về xây dựng NTM; các Nghị quyết này như “kim chỉ nam” định hướng cho Đảng bộ huyện và cấp ủy Đảng trực thuộc tăng cường lãnh đạo hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM. Theo đó, BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đã tập trung lãnh đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với những bước đi chắc chắn, những cách làm mạnh dạn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đã huy động được sự “vào cuộc” tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. BCH Đảng bộ huyện xác định phương châm xây dựng NTM theo hướng “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”; lấy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sức chiến đấu, năng lực và định hướng cho các cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng; vận động quần chúng để các tổ chức đảng phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; tập trung nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động; huy động sức dân, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi...


Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam, xã Nghĩa Minh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Bên cạnh đó, để các chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương như: Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc bàn, quyết định những công việc liên quan đến huy động và sử dụng nguồn lực của nhân dân; việc bố trí và sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vật tư hỗ trợ theo cơ chế chính sách của tỉnh, huyện... Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm được tình hình; những kiến nghị, đề xuất của chính quyền cơ sở và người dân, từ đó tìm ra những giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho từng địa phương; đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện xây dựng NTM. Từ đó củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Khởi sắc nông thôn mới

Với sự đồng thuận của “Ý Đảng - lòng dân” đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Nghĩa Hưng đã huy động cao mọi nguồn lực của xã hội cả về trí tuệ, công sức và kinh phí để cùng chung sức tạo bước khởi sắc diện mạo NTM ở khắp các làng quê. Qua 10 năm thực hiện xây dựng NTM (giai đoạn 2010-2020), toàn huyện đã huy động được trên 3.500 tỷ đồng, đầu tư kết nối hạ tầng nông thôn đồng bộ theo quy hoạch, kết nối hạ tầng kinh tế - xã hội với các địa phương trong và ngoài tỉnh; trong đó số tiền nhân dân và con em xa quê đóng góp là 417,419 tỷ đồng, chiếm 11,67% và trên 252ha đất để làm các công trình giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi; cải tạo và nâng cấp 35,7km đường huyện; 146,78km đường trục xã; 286,83km đường trục thôn, xóm; 554,24km đường ngõ xóm và 300,93km đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa đê biển được 26,18/34,196km, đê sông được 22,244/67,439km; 72,455 km kênh cấp I, II; 39,lkm kênh cấp III; đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa 1.061 phòng học, phòng chức năng cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhà văn hóa các xã, thị trấn và 287 nhà văn hóa thôn, xóm. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hoá kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; đời sống nhân dân được nâng lên. Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Tháng 9-2017, huyện Nghĩa Hưng được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện NTM, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra; đồng thời cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đều xác định “Xây dựng NTM chỉ có điểm đầu không có điểm kết thúc” cho nên cả hệ thống chính trị tiếp tục bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Huyện uỷ Nghĩa Hưng đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 19-4-2021 về tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đến nay, xã Nghĩa Minh đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã đã được thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao và 10 xã đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao đợt II năm 2020; xã Nghĩa Minh phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 2 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu là làng Thành An, xã Nghĩa Phong và phố Thống Nhất, xã Nghĩa Trung.

Để tiếp tục phát huy thành quả của Chương trình xây dựng NTM, xác định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia tích cực của người dân. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân theo phương châm“Dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”,“Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Huyện Nghĩa Hưng quyết tâm thực phấn đấu đến năm 2022 có 24/24 xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; năm 2023, huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao và đến năm 2025, có trên 30% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./.

Trần Văn Dương
Phó Bí thư Huyện ủy
Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định 
Địa chỉ : Số 7 Trần Nhật Duật - Thành phố Nam Định
Điện thoại: (0228) 3633789. 
Email: banbientap@namdinh.gov.vn