Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam ĐịnhLượt xem: 317

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 27-3, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã chính thức khai mạc. Hội nghị được tổ chức tại 7.239 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của 959.287 cán bộ, đảng viên trên toàn quốc. Điểm cầu chính của hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Ngoài ra, còn có các điểm cầu là các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi bảo đảm điều kiện. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 27 và 28-3-2021. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 
 

Các đồng chí: Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ các ngành, cơ quan, các trường THPT trong huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện đã tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện ta.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản qua nhiều lần, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiên định và đổi mới; giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Để bảo đảm cho việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền; coi việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt nhiệm kỳ và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Từ đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, việc quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; từ đó uốn nắn những nhận thức lệch lạc nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế nhằm mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội. "Ngay sau hội nghị, các cấp ủy tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi, qua đó góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương. Các cơ quan Trung ương với chức năng, nhiệm vụ của mình cần tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để sớm thực thi trong đời sống. Qua đó, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra, khắc phục triệt để bệnh hình thức; kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ngay sau phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề "Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Trong đó, đồng chí đã tập trung giới thiệu, quán triệt các nội dung cụ thể của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các nội dung cơ bản như: Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tầm nhìn và định hướng phát triển; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII… Chiều 27-3, hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt các chuyên đề: "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025"; "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam" và "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh Quốc gia"./.

(Tổng hợp: PV Trung Tâm VHTT và TT Ý Yên)

Video Sự Kiện
  • Công tác bầu cử tại Ý Yên
  • CLB dưỡng sinh xã Yên Tiến
  • lời chúc tết của Chủ tịch UBND huyện Ý Yên
  • VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN Ý YÊN LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN XXIV, NHIỆM KỲ 2020 2025
  • HUYỆN Ý YÊN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 815
  • Trong tuần: 8,915
  • Tất cả: 1,711,203