Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

image advertisement

  

image advertisement

image advertisement

image advertisement

anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI

                                                                                              HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

- Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

 

- Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

 Bước 4

Các Phiếu liên quan đến yêu cầu cung cấp thông tin được gửi về UBND huyện Ý Yên

- Địa chỉ: Thị trấn Lâm , Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

- Số điện thoại:0228 3823019

- Email: ubnd.yyen@gmail.com


                                                                              DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

                                                                          (theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT Nội dung
Đường dẫn
I Danh mục thông tin công khai
1
Văn bản quy phạm pháp luật Chi tiết
2
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên Chi tiết
 3  Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước  Chi tiết
4
Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật
Chi tiết
5 Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay Chi tiết
6
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc Chi tiết
7 Thông báo dự toán hàng năm Chi tiết
 8 Danh ba điện thoại công chức cơ quan  Chi tiết
 9  Các tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Huyện   Chi tiết
 10 Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên…  Chi tiết
 11  Thông báo của Lãnh đạo cơ quan   Chi tiết
 12  Lịch làm việc Lãnh đạo  Chi tiết 
II
Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

1

Văn phòng UBND huyện Ý Yên

- Địa chỉ: Thị trấn Lâm , Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

- Số điện thoại:0228 3823019

- Email: ubnd.yyen@gmail.com

III

Biểu mẫu

1
Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân Mau_so_01a.doc
2
Mu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp Mau_so_01b.doc
3
Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin Mau_so_02.doc
4
Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin Mau_so_03.doc
5
Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin Mau_so_04.doc
6
Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin Mau_so_05.doc
7
Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận Mau_so_06.doc

IV

Chi phí tiếp cận thông tin

1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

TT46.pdfChung nhan Tin Nhiem Mang