English    |   Liên hệ
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
Số ký hiệu văn bản 06/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/04/2020
Ngày hiệu lực 17/04/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 4_NQ_Da_dang_hoa_sinh_ke.pdf
Văn Bản Mới