Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

HƯỚNG DẪN tuyên truyền Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 78- HD/BTGHU
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN tuyên truyền Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 13/2/2023
Tài liệu đính kèm HD-78-BTGHU.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang